OTDK - 3. Tagozati csoport, Orvostechnikai anyagtudomány